19.03.2018
CHTayozhny-Kray Wilyujka*RU + CH Jupiter Grasiona*RU
Odessa Females

Colour • Sib f 24

reserved


Odetta Females

Colour • Sib n 24

reserved


Odyn Mal

Colour • Sib n 22

reserved


Olimpia Females

Colour • Sib f 22

reserved


Orchidea Females

Colour • Sib n 24

reserved