Spring 2019r
CHTayozhny-Kray Wilyujka*RU
Sib f
ICH Hrabia DysGarden*PL
Sib n 24
Spring 2019r
ICH Tayozhny-Kray's Nastas'ya*RU
Sib n 22 09
CH Jupiter Grasiona*RU
Sib n 24 09